Polityka prywatności

www.frgk.pl 

 

Postanowienia ogólne
§1

 1. Niniejszy dokument, zwany dalej: Polityką, określa zasady ochrony prywatności osób odwiedzających stronę internetową frgk.pl.
 2. Pojęcia pisane wielkimi literami należy odczytywać zgodnie ze znaczeniem nadanym im poniżej:
  1. FRGK – Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów z siedzibą w Kleszczowie (97-410) przy ul. Sportowej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 114731, NIP 7691106287, REGON 590324240;
  2. Portal – strona internetowa pod adresem frgk.pl;
  3. Użytkownik – osoba fizyczna wyświetlająca Portal i jego podstrony w dowolnej przeglądarce internetowej;
  4. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”)
  5. Przetwarzanie danych osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak w szczególności zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  6. Administrator danych osobowych – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Na potrzeby niniejszego dokumentu Administratorem tym jest FRGK.
 1. Kontakt w sprawie treści niniejszego dokumentu, jak również w razie potrzeby otrzymania dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym stosowanych zabezpieczeń mających zapewnić ich ochronę, możliwy jest za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: iod@frgk.pl lub korespondencją tradycyjną na adres:
  Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
  ul. Sportowa 3, 97-410 Kleszczów.  

Ochrona danych osobowych
§2

 1. W związku z korzystaniem z Portalu przez Użytkownika może być wymagane podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych. Będzie to miało miejsce w szczególności podczas nawiązywania przez Użytkownika kontaktu z FRGK przez formularz kontaktowy lub na potrzeby kontaktu Użytkownika z FRGK drogą korespondencyjną lub podczas kontaktu telefonicznego.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udzielenia pełnej odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie, rozwiązania przedstawionej sprawy, czy nawiązania potencjalnej współpracy z Użytkownikiem lub podmiotem, który Użytkownik reprezentuje. Bez podania danych osobowych Użytkownika nie będzie to możliwe.
 3. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu, w korespondencji z FRGK, czy podczas kontaktu telefonicznego są przetwarzane w sposób zgodny rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”. Z aktualnym tekstem rozporządzenia możesz zapoznać się tutaj.
 4. FRGK stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 3

 1. Administratorem danych osobowych jest FRGK, czyli Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów z siedzibą w Kleszczowie (47-410) przy ul. Sportowej 3.
 2. FRGK może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są lub mogą być podmioty zapewniające hosting Portalu lub innych danych dla FRGK, dostawcy narzędzi analitycznych, dostawcy narzędzi do prowadzenia marketingu, oraz firmy kurierskie i Poczta Polska.
 4. FRGK nie przekazuje danych Użytkowników do Państw trzecich, mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 5. Użytkownicy nie podlegają profilowaniu w związku z korzystaniem z Portalu.

§4

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych. W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W zależności od sytuacji, Użytkownikowi może przysługiwać także prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych. Jeżeli FRGK jako Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
  1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – można zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, w jakiej znajduje się Użytkownik. Wymaga to podania uzasadnienia;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego – możliwy do zgłoszenia w każdym przypadku, bez konieczności uzasadnienia.

§5

 1. FRGK przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do nawiązania z kontaktu z Użytkownikiem, udzielenia odpowiedzi na pytania Użytkownika i rozwiązanie przedstawionej przez niego sprawy, w celu nawiązania potencjalnej współpracy z Użytkownikiem lub podmiotem, którego Użytkownik reprezentuje, w celach analitycznych oraz w celu marketingowym, polegającym na promocji Portalu.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług oraz samego FRGK, ochrona roszczeń, udzielenie odpowiedzi na pytanie przedstawione przez Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez niego sprawy.

§6

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez FRGK przez czas potrzebny na realizację wskazanych w § 5 ust. 1 celów przetwarzania, a po tym czasie przez czas niezbędny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków FRGK. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń oraz okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
 2. Jeżeli FRGK będzie prowadziła działania związane z marketingiem, dane osobowe Użytkowników przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez FRGK lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 3. Jeżeli kontaktując się z FRGK Użytkownik poda dane osobowe, będą one przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

Pliki cookies
§7

 1. Portal wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie mobilne umożliwiające dostęp do internetu), które mogą być następnie odczytywane i wykorzystywane przez FRGK. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści Portalu do jego potrzeb. FRGK stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do Portalu za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Portalu, w celu usprawnienia jego funkcjonowania oraz zapewnienia bardziej efektywnej i bezproblemowej nawigacji.
 4. FRGK może monitorować informacje o użytkownikach korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Użytkownika w Portalu.
 5. FRGK do korzystania z Portalu i Aplikacji wykorzystuje zarówno pliki cookies sesyjne (tymczasowe, przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, zamknięcia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej) jak i pliki cookies stałe (przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika).

§8

 1. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą jednak we własnym zakresie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
 2. FRGK informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika – jednak może to znacznie utrudniać poprawne działanie zarówno Portalu, a przez to ograniczyć jego funkcjonalności.

Postanowienia końcowe
§9

Polityka znajduje się na stronie www.frgk.pl.

Strefy Przemysłowe

Facebook