Statut

Fundacji o nazwie „FUNDACJA ROZWOJU GMINY KLESZCZÓW”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Fundacja nosi nazwę „Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów” ustanowiona została aktem notarialnym Repertorium A Nr 1168/94 z dnia 29 kwietnia 1994 roku w Kancelarii Notarialnej Jolanty Moniki Rychter w Bełchatowie przy ulicy Kościuszki 17.

§2.

Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę oraz adres siedziby.

§3.

Siedzibą Fundacji jest Kleszczów.

§4.

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§5.

Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.

§6.

Nadzór nad Fundacją sprawuje:
właściwy minister.

 

II. CELE, ŚRODKI I ZASADY DZIAŁANIA

§7.

Celami Fundacji są:

 1. a) wspieranie nauki, oświaty i wychowania poprzez wspomaganie finansowe i rzeczowe placówek oświatowych, szkół, przedszkoli i żłobków, nagradzanie najzdolniejszych uczniów i studentów oraz wspieranie finansowe przedsięwzięć naukowych, oświatowych i kulturalnych;
 2. b) ochrona zdrowia poprzez wspomaganie finansowe placówek służby zdrowia, prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia wśród mieszkańców Gminy Kleszczów;
 3. c) wspieranie przedsięwzięć rekreacyjnych i sportowych poprzez budowę obiektów sportowych, wspomaganie finansowe i rzeczowe klubów sportowych oraz zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz organizowanie i wspieranie finansowe imprez rekreacyjnych i sportowych;
 4. d) ochrona środowiska poprzez finansowanie inwestycji i przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska i gospodarkę odpadami;
 5. e) rozwój budownictwa poprzez finansowanie i propagowanie nowych technologii energo- i materiałooszczędnych;
 6. f) ochrona zabytków poprzez finansowanie prac związanych z renowacją zabytków;
 7. g) rozwój gospodarki poprzez udzielanie wsparcia finansowego, w szczególności poprzez działalność kredytową i pożyczkową, dla podmiotów pragnących rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą oraz poprzez działania wspierające realizację programów edukacyjnych, badawczych i wdrożeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem programów podnoszących innowacyjność polskiej gospodarki;
 8. h) przeciwdziałanie bezrobociu, poprzez wyszukiwanie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych;
 9. i) doskonalenie zawodowe, w szczególności poprzez finansowanie kursów, szkoleń i wykładów;
 10. j) promocja Gminy Kleszczów poprzez finasowanie materiałów promocyjnych oraz ich rozpowszechnianie, organizację oraz uczestnictwo w wydarzeniach promujących Gminę Kleszczów;
 11. k) wspieranie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej dla rolników firm poprzez finansowe i rzeczowe wsparcie nowoczesnych technologii produkcji rolniczej, gospodarki zwierzęcej, gospodarki wodnej, ściekowej i gazowej;
 12. l) wspieranie rewaloryzacji obiektów architektury, w tym małej architektury, poprzez współfinansowanie prac związanych z renowacją budynków, budowli oraz obiektów upamiętniających wydarzenia historyczne, nie mających charakteru komercyjnego;
 13. m) zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Kleszczów w zakresie wolności wyznawania religii oraz realizacji prawa do uczestniczenia w praktykach religijnych poprzez wspieranie, w tym finansowe, kościołów i związków wyznaniowych w zakresie ich działalności na terenie Gminy Kleszczów.

§8.

 1. Działalność gospodarcza prowadzona jest przez Fundację lub przez wyodrębnione jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:
  1. a) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
  2. b) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
  3. c) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
  4. d) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z).
 1. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji.

§9.

 1. Fundacja dla celów statutowych może nawiązać współpracę z innymi organizacjami, towarzystwami i fundacjami w kraju i za granicą.
 2. Fundacja może posiadać udziały i akcje w spółkach prawa handlowego.

 

III. MAJĄTEK FUNDACJI

§10.

Fundusz założycielski Fundacji wynosi 100.000,00 złotych.

§11.

Fundacja czerpie środki finansowe z:

 1. dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
 2. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 3. odsetek bankowych;
 4. innych przysporzeń majątkowych;
 5. prowadzenia działalności gospodarczej;
 6. dochodów z udziałów i dywidend, obligacji.

 

IV. ORGANY FUNDACJI

§12.

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem;
 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

§13.

 1. Zarząd składa się z 2 do 5 członków powoływanych przez Radę na 4 letnią kadencję. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. a) upływu kadencji, na którą osoba została powołana,
  2. b) niewykonywania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące,
  3. c) śmierci,
  4. d) złożenia rezygnacji przez członka Zarządu,
  5. e) odwołania przez Radę w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, w przypadku, gdy członek Zarządu podjął działalność, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu lub nienależycie wypełnia funkcje członka Zarządu, lub istotnie narusza postanowienia Statutu.
 1. Nie może być członkiem zarządu Fundacji osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego.
 2. Na członka Zarządu Fundacji nie może zostać powołana osoba pełniąca funkcje w organach Gminy Kleszczów.

§14.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją w stosunku do osób trzecich oraz w postępowaniu przed organami władzy i sądami.
 2. Do zakresu kompetencji Zarządu należą wszystkie kwestie, nieprzekazane do zakresu kompetencji Rady, a w szczególności:
  1. a) przygotowywanie programów działania,
  2. b) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
  3. c) organizowanie działalności statutowej Fundacji,
  4. d) zarządzanie majątkiem Fundacji,
  5. e) sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności Fundacji,
  6. f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji,
  7. g) nadzorowanie działalności jednostek organizacyjnych Fundacji oraz spółek prawa handlowego, w których Fundacja posiada udziały lub akcje.
 1. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw w obszarze celów Fundacji.

§15.

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów i wymagają obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu Fundacji.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu łącznie.
 3. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwoływane przez Prezesa lub Wiceprezesa, odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
 4. Szczegółowy sposób działania Zarządu określa regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Fundacji.
 5. W umowie między Fundacją a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą Rady Fundacji.

§16.

Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje za wynagrodzeniem ustalonym przez Radę w trybie przewidzianym niniejszym Statutem.

§17.

 1. 1. Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniodawczym Fundacji.
 2. 2. W skład Rady wchodzi 15 radnych Rady Gminy Kleszczów danej kadencji i wójt Gminy Kleszczów. Funkcje członków Rady Fundacji pełnione są nieodpłatnie.
 3. 2a. Liczba radnych, o której mowa w ust. 2 może być mniejsza, gdy:
  1. 1. radny złoży oświadczenie Przewodniczącemu Rady Gminy Kleszczów, że nie wyraża zgody na objęcie funkcji członka Rady Fundacji;
  2. 2. radny złoży Przewodniczącemu Rady Fundacja oświadczenie o rezygnacji z zasiadania w Radzie;
  3. 3. radny utraci mandat radnego.
 1. 3. Każdemu z członków Rady przysługuje jeden głos z wyjątkiem członka Rady pełniącego funkcję wójta Gminy Kleszczów, któremu w głosowaniach przysługują 4 (cztery) głosy.
 2. 4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów i wymagają obecności co najmniej połowy składu Rady.
 3. 5. Funkcję Przewodniczącego Rady pełni każdorazowo przewodniczący Rady Gminy Kleszczów, który kieruje pracami Rady Fundacji. Członkowie Rady wybierają spośród siebie zastępcę Przewodniczącego Rady.
 4. 6. Rada działa na posiedzeniach. Z posiedzeń Rady spisywany jest protokół.
 5. 7. Posiedzenie Rady odbywa się co najmniej 1 raz na kwartał.
 6. 8. Posiedzenie Rady zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji lub członków Rady Fundacji dysponujących nie mniej niż 1/3 głosów w Radzie Fundacji – z podaniem przyczyny i celu posiedzenia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wpływu wniosku. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje się na dzień przypadający w okresie 14 dni roboczych od daty wpływu wniosku uprawnionego podmiotu. Zarząd uzgadnia termin posiedzenia Rady z Przewodniczącym Rady Fundacji. W przypadku gdy Zarząd nie zwoła posiedzenia na wniosek uprawnionego podmiotu, posiedzenie Rady Fundacji może zwołać Przewodniczący Rady Fundacji
 7. 9. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Rady Fundacji powiadamia się pisemnie członków Rady Fundacji najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.
 8. 9a. Zaproszenia na posiedzenia Rady należy wysyłać na adres wskazany przez członka Rady. Członek Rady jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Przewodniczącego Rady o zmianie adresu do korespondencji. Niedopełnienie tego obowiązku przez członka Rady wywołuje skutek prawny doręczenia pod ostatnio podanym adresem do korespondencji. Zaproszenia na posiedzenia Rady powinny być doręczone przez pracownika Fundacji lub wysłane za pomocą listów poleconych, lub faksem, lub za pomocą poczty elektronicznej. Lista adresów poczty elektronicznej, na które należy wysyłać zawiadomienia o planowanym posiedzeniu Rady znajduje się w siedzibie Fundacji i sporządzana jest w oparciu o pisemne oświadczenia członków Rady, składane Fundacji niezwłocznie po objęciu funkcji członka Rady. Zmiana opisanego powyżej adresu elektronicznego następuje poprzez złożenie zaktualizowanego oświadczenia członka Rady na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady albo Prezesa Zarządu. Do momentu dokonania przedmiotowej aktualizacji wszelka korespondencja przesłana na dotychczasowy adres elektroniczny będzie uznana za doręczoną prawidłowo.
 9. 10. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji – w celu składania wyjaśnień.
 10. 11. Posiedzenie Rady jest ważne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z niniejszym statutem.
 11. 12. Posiedzenia Rady są prowadzone przez Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcę.
 12. 13. Posiedzenie Rady może zostać zwołane w terminie i miejscu odbywania sesji Rady Gminy Kleszczów. W takim przypadku dopuszcza się zamiast wskazania godziny rozpoczęcia obrad zapis o rozpoczęciu obrad bezpośrednio po zamknięciu sesji Rady Gminy Kleszczów.
 13. 14. Do udziału w posiedzeniu Rady mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Udział osób wymienionych w zdaniu pierwszym w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.
 14. 15. Na posiedzeniach Rady, członek Rady pełniący funkcję wójta Gminy Kleszczów, może być reprezentowany przez przedstawiciela na podstawie pisemnego upoważnienia.

§18.

Do kompetencji Rady należy :

 1. a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
 2. b) podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji na wniosek członków Rady dysponujących nie mniej niż 1/3 głosów w Radzie Fundacji lub na wniosek Zarządu Fundacji,
 3. c) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd organizacji wewnętrznej Fundacji,
 4. d) zatwierdzanie programów działania Fundacji,
 5. e) podejmowanie uchwał o połączeniu z innymi fundacjami lub likwidacji Fundacji i przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji fundacji.
 6. f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych z działalności Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 7. g) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd bądź podjętych z własnej inicjatywy,
 8. h) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
 9. i) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 10. j) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
 11. k) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
 12. l) występowanie do Zarządu z wnioskami, co do podjęcia stosownych działań w zakresie określonym w statucie.
 13. m) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości,
 14. n) wyrażanie zgody na rozporządzanie składnikami materialnych aktywów trwałych Fundacji o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 15. o) wyrażanie zgody na utworzenie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, przystąpienie do spółki prawa handlowego oraz utworzenie spółki prawa handlowego, a także ich likwidację lub przekształcenie,
 16. p) opiniowanie kandydatów desygnowanych przez Fundację na członków organów spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów.

§19.

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§20.

Nie jest dopuszczalne:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji, a także osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. kupowanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz od ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§21.

Zarząd Fundacji przedstawia Radzie Fundacji i Radzie Gminy Kleszczów 2 razy w roku sprawozdanie ze swojej działalności.

§22.

Uchylony

 

V. ZMIANA STATUTU

§23.

Zmiana celu działania Fundacji lub statutu Fundacji może być dokonana na mocy uchwały Rady Fundacji, podjętej większością co najmniej 3/5 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

 

VI. LIKWIDACJA FUNDACJI

§24.

 1. Likwidacja Fundacji następuje w przypadkach przewidzianych w ustawie o fundacjach.
 2. Uchwałę o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, po wysłuchaniu stanowiska Zarządu Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji.
 3. Likwidatora Fundacji powołuje Rada Fundacji.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§25.

Zarząd lub Fundator może przyznawać wyróżnienia honorowe osobom fizycznym, prawnym instytucjom i organizacjom społecznym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§26.

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity, Dz.U. z 1991 roku, Nr 46, poz.203) i niniejszego Statutu.

Niniejszy tekst jednolity Statutu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów został przyjęty przez Zarząd Fundacji Uchwałą Nr 8/2019 z dnia 01 marca 2019 r.

Strefy Przemysłowe

Facebook