EDUKACJA

 

Na całym świecie podejmuje się coraz więcej działań promujących naukę.  W dobie Internetu jest ona zasobem dostępnym prawie dla każdego. Jednak naukę i innowację w naszych czasach tworzą fascynaci, którzy potrafią pracować zespołowo. Inni stają się tylko biernymi odbiorcami i użytkownikami wynalazków. To dlatego trzeba popularyzować naukę i starać się zafascynować nią społeczeństwo. Patrzeć bardzo szeroko. Dorośli, którzy interesują się nauką, kulturą mogą te zainteresowania zaszczepiać młodszym. Dzieci, młodzież mają niezwykły zapał, nie dostrzegają barier, a ich fantazja jest niesamowita - idealne cechy współczesnego naukowca. Te cechy należy wspierać i rozwijać, wychodzić poza szkolne lekcyjne ramy.

TECHNIKUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 

 

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów wspiera działania zwiazane z popularyzacją nauki i rozwoju edukacji. Działalność proedukacyjna to jedna z dróg do integracji lokalnej społeczności i sposób na promocję gminy jako miejsca, które sprzyja rozwojowi dzieci i młodzieży.Magnesem takim jest Technikum Nowoczesnych Technologi im. Jana Pawła II  w Kleszczowie tworzy Zespół Szkół Ponadgimnazjalny z Liceum Ogólnokształcącym.Technikum to szkoła, która daje wykształcenie średnie ale i zawód. W związku z pojawieniem się nowoczesnych technologii w przemyslę, mechtronika jest bardzo atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy zawodem.

 

Mechatronika - to dziedzina techniki wymagająca znajomości zagadnień z zakresu : mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki.

 

Salę mechatroniczne wyposażone są w profesjonalny sprzęt, a nauczyciele przedmiotów zawodowych są wykładowcami Politechniki Łódzkiej oraz współpracują z nowoczesnymi firmami branży mechatronicznej w kraju i za granicą.

Wysoki poziom nauczania w Technikum Nowoczesnych Technologii przekłada się na wysoką pozycję w rankingach ogólnopolskich.Warto pochwalić się zwycięstwem  w rankingu PERSPEKTYW ' 2016 gdzie  TNT uzyskało 100 pkt.Poza zwycięstwem w głównym rankingu okazało sie najlepsze w Polsce w rankingu maturalnych techników i egzaminów zawodowych.Sukces, jest wynikiem wspólnej konsekwentnej  i przede wszystkim systematycznej pracy nauczycieli i wspaniałej młodzieży

 

Priorytetem szkoły, jest wysoka jakoś kształcenia, wychowania, a także rozwoju indywidualnego każdego ucznia. Kształecenie to proces ciągły, zaczyna się bardzo wczesnie i trwa przez całe życie, dlatego warto wiedzieć, gdzie się dobrze kształcić, czego oczekiwać od uczelni a Technikum Nowoczesnych Technoligii w Kleszczowie jest z pewnością jednym z tych miejsc.

 

I Festiwal Nauki i Kultury był okazją do zaprezentowania przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych bazy dydaktycznej szkoły oraz ich umiejętności. Udało się zaprosić naukowców z Uniwersytetu Śląskiego. W organizacji imprezy wzięli również udział Giganty Mocy PGE. Zwiedzający – szczególnie dzieci – byli zachwyceni nauką w takim przystępnym wydaniu. Na zakończenie festiwalu odbył się koncert w wykonaniu akordeonisty Przemysława Wojciechowskiego i naszej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów – laureatów konkursów krajowych i międzynarodowych. I Festiwal Nauki i Kultury to jedna z form dzięki której nasza gmina rozwija się i staje lokalnym ośrodkiem nauki i kultury do którego ściągają inwestorzy i nowi mieszkańcy.

 

Odwiedź stronę Festiwalu Nauki i Kultury

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 30.04.2015r. i wtedy rozpoczęło swoją działalność. Stowarzyszenie U3W Gminy Kleszczów wychodzi naprzeciw seniorom gminy w przystosowaniu się do problemu wieku emerytalnego, godnego i aktywnego spędzania czasu nadchodzącej starości, właściwego dbania o zdrowie i rozwój intelektualny, przystosowania się i nadążania za stale rozwijającą się cywilizacją, likwidowaniu depresji, związanej ze starzeniem się i poczuciem nieprzydatności związanej z zakończeniem pracy poprzez:
- zapewnienie dostępu do edukacji i szkoleń seniorów,
- zajęcia turystyczno – krajoznawcze powiązane z wykładami na temat historii i przyrody regionu,
- zajęcia z podstawowej wiedzy prawno – cywilnej,
- wykłady o tematyce zdrowotnej prowadzone przez wykładowców z dziedziny medycyny.

 

Aktualnie Stowarzyszenie liczy 150 członków. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba w wieku 50+, zameldowana na terenie Gminy Kleszczów, emeryt, rencista lub osoba niepracująca, która złoży deklaracje  i wpłaci składkę członkowską. Zarząd opracował Statut Stowarzyszenia, który jest podstawą jego działalności.

 

Stowarzyszenie U3W Gminy Kleszczów zostało powołane przez komitet założycielski z pośród którego wybrany został Zarząd i Komisja Rewizyjna. Prezesem Zarządu został Ryszard Ptak, Z-ca Prezesa Marianna Szczepocka, Członkiem Zarządu Felicja Misiak, Skarbnikiem Barbara Sadza, a sekretarzem Halina Skoczyńska.

 

Wszystkich zainteresowanych członkostwem w Stowarzyszeniu zapraszamy do naszego biura mieszczącego się w Domu Kultury w Łękińsku ul.Szkolna 2 w każdy piątek od godziny 16-19 gdzie również odbywają się zajęcia z języka angielskiego i kurs komputerowy.

 

W związku z tym, że stowarzyszenie jest organizacją pozarządową środki pieniężne pozyskiwane do prowadzenia działalności pochodzą ze składek członkowskich, darowizn i grantów konkursowych, natomiast praca osób w stowarzyszeniu jest charytatywna i nie pobierane są z tego tytułu żadne korzyści finansowe.

HARCERSTWO

 

FRGK udziela wparcia dla Próbnej Kleszczowskej Drużyny Harcerskiej "Niebo" poprzez ufundowanie mundurków. Pomoc dla drużyny realizujemy działając w ramach celu statutowego określonego jako dofinansowanie edukacji oraz celu promocyjnego (godło gminy na mundurkach i w postaci nadruku w harcówce). Traktujemy drużynę harcerską jako pozaszkolną placówkę edukacyjną.

 

Harcerze otrzymają mundurki po spełnieniu kilku warunków określonych regulaminem – między innymi za wzorową frekwencję na zbiórkach.

 

Cieszymy się z tego, że młodzi mieszkańcy będą mieli możliwość kształtować postawy obywatelskie, rozwijać i pielęgnować uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek do innych, kreatywność, kulturę osobistą, gotowość do uczestnictwa w kulturze a nawet przedsiębiorczość.

 

Przy okazji mamy apel do mieszkańców. Harcówka jest i funkcjonuje i to najważniejsze dzięki uprzejmości kleszczowskiej parafii. Jest to początek, więc nie ma jeszcze zbyt wiele harcerskich atrybutów. Jeśli posiadacie na strychach, w garażach cokolwiek, co może się przydać – prosimy o informację. My dajemy dobry przykład i z prywatnych zbiorów przekazujemy kilka gadżetów. Między innymi autentyczną, efektowną wojskową skrzynię transportową, prawdziwy chlebak, apteczkę i parę drobiazgów.

 

Dlaczego? Przecież do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez harcerza należą m.in. umiejętność uczenia się, sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, umiejętność pracy zespołowej, rozwijanie pasji poznawczej i gotowość do współpracy. Celem jest wykorzystywanie posiadanej wiedzy podczas wykonywania zadań i rozwiązywanie problemów, kształtowanie postaw młodych ludzi. W naszej ocenie to naprawdę cenna inicjatywa.

 

O wspaniałych ludziach, którzy zaangażowaniem przyczynili się do powstania drużyny oraz o samej drużynie, napiszemy więcej wkrótce.